Algemene voorwaarden verhuur

1. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij GoedPoker.nl partij is.

2. Totstandkoming

De afspraak voor de verhuur komt tot stand op het moment dat GoedPoker.nl en de wederpartij de overeenkomst tekenen en gaat in op het moment dat de wederpartij het gehuurde in ontvangst neemt bij GoedPoker.nl.

3. Einde overeenkomst

De overeenkomst eindigt door het retourneren van de gehuurde goederen aan GoedPoker.nl.

4. Aansprakelijkheid

GoedPoker.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade. GoedPoker.nl behoudt het recht om een alternatief product te leveren dat voldoet aan dezelfde capaciteiten wanneer de bestelde producten niet voorradig of defect blijken te zijn.

5. Waarborgsom

De wederpartij is GoedPoker.nl een waarborgsom verschuldigd bij de huur van goederen (tenzij schriftelijk anders overeengekomen). Deze waarborgsom wordt vastgesteld door GoedPoker.nl en wordt teruggegeven indien vaststaat dat de wederpartij al haar verplichtingen is nagekomen. De waarborgsom geldt indien er sprake is van een poker workshop verzorgt door GoedPoker.nl waarbij personeel aanwezig is.

6. Inontvangstname

De wederpartij dient de gehuurde goederen bij de inontvangstname te controleren op gebreken. Indien er gebreken worden gevonden, dient de wederpartij direct contact op te nemen met GoedPoker.nl.

7. Schade of verlies

7.1 Schade die tijdens de huurperiode van de wederpartij is ontstaan, dient direct aan GoedPoker.nl gemeld te worden. De wederpartij is verplicht de schade die door haar toedoen of door omstandigheden die rechtens voor haar risico komen, te vergoeden tegen de dagwaarde.

7.2 GoedPoker.nl is niet aansprakelijk voor schade die is geleden door de wederpartij, die veroorzaakt is door het gehuurde goed.

7.3 De wederpartij is te allen tijde aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van het gehuurde goed, ongeacht of zij hieraan schuld heeft. De wederpartij dient preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal, verlies en schade.

8. Gebruik

De wederpartij stemt er mee in het gehuurde goed op het afgesproken tijdstip te retourneren aan GoedPoker.nl in dezelfde staat als waarin zij het gehuurde heeft ontvangen bij aanvang van de huur. Ook dienen de goederen op dezelfde wijze verpakt geretourneerd te worden als zij werden ontvangen.

9. Boetes

De wederpartij stemt ermee in dat alle lasten, belastingen en boetes die voortvloeien uit het gebruik van het gehuurde materiaal te zullen betalen.

10. Risico

De wederpartij is gedurende de gehele periode van de huur aansprakelijk voor het risico van verlies of schade, ook tijdens het transport van het gehuurde. De wederpartij dient voldoende voorzichtigheid te betrachten tijdens het transport zodat er geen schade aan de gehuurde goederen kan ontstaan.

11. Retourneren

Wanneer de wederpartij de gehuurde goederen niet op de overeengekomen tijd en plaats retourneert, verkeert zij van rechtswege in verzuim. De wederpartij is dan een schadevergoeding aan GoedPoker.nl verschuldigd, welke bestaat uit:
30% van de huursom bij 1 dag te laat
60% van de huursom bij 2 dagen te laat
100% van de huursom bij 3 dagen te laat

12. Betaling

De betaling van de gehuurde goederen dient altijd voorafgaand aan het afhalen van de goederen te geschieden. Dit kan zowel van tevoren met een bankoverschrijving als contant tijdens het afhalen. Wanneer GoedPoker.nl geen betaling heeft ontvangen, worden de goederen niet meegegeven.